Hva er universell utforming?

Begrepet blir brukt synonymt med "design for alle" og gjelder tilgjengelighet for alle innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.


Som det heter seg: "Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem uten spesielle tilpasninger."

Begrepet stammer fra USA, nærmere bestemt fra Center for Universal Design ved North Carolina State University. Norsk Designråd er blant dem som har adoptert det hele.

Det finnes syv prinsipper for universell utforming. Ett av dem gjelder forståelig språk. "Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte". 

Det er verd å merke seg at forskriften for universell utforming har hjemmel i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I tillegg er det opprettet en tiltaksnemd som skal sørge for at forskriften blir praktisert. Ingen dispensjoner vil bli gitt med tanke på utsettelser, ifølge juridisk ekspertise.

Tips dine kontakter:
Alle rettigheter: Verbal Design as